Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία Β.ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ , όπως εκπροσωπείται νομίμως (εφεξής ως «Εταιρεία» ή «OXYGENIUM»), αντιμετωπίζει το απόρρητό σας πολύ σοβαρά και δεσμεύεται να το σέβεται σύμφωνα µε τα ανώτατα πρότυπα του χώρου που δραστηριοποιείται. Δεδομένου τούτου, η Εταιρεία ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και εκπλήρωσης συμβατικών, νομικών και νομίμων υποχρεώσεών της, προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Για τον λόγο αυτό θέλουμε να παράσχουμε διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που η Εταιρεία συλλέγει για εσάς καθώς και σχετικά µε τον τρόπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωση µε την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ.

Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής; 

Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να πληροφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών και πελατών της Εταιρείας συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Αφορά δε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις υπηρεσίες της και την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (πχ όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ.). Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο «προσωπικά δεδομένα» αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων. Η Εταιρεία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ως συγκατάθεση ορίζεται κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει παρεχόμενη, με την οποία εκδηλώνετε ότι συμφωνείτε, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Η συγκατάθεση σας ζητείται ρητά, κατόπιν ενημέρωσής σας για τους σκοπούς και την νομική βάση για την χρήση των προσωπικών δεδομένων και αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επεξεργασία ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας. Ωστόσο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

 • όταν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ζητήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αλληλογραφία ανακοινώσεων/ ειδήσεων της Εταιρείας,
 • όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες για τοποθέτηση παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας (e-shop), όπου είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών δεδομένων σας που θα επιτρέψουν εν συνεχεία στην Εταιρεία μας να επεξεργαστεί και να ολοκληρώσει την εν λόγω παραγγελία. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και της δημιουργίας λογαριασμού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο θα είναι τα ελάχιστα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. Τα εν λόγω στοιχεία έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου,
 • όταν επικοινωνείτε με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία, π.χ. τηλεφωνικώς  ή  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και προβαίνετε στην πραγματοποίηση μίας παραγγελίας, όπου είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών δεδομένων σας που θα επιτρέψουν εν συνεχεία στην Εταιρεία μας να επεξεργαστεί και να ολοκληρώσει την εν λόγω παραγγελία,
 • όταν μας τα παρέχει κάποιος τρίτος, αφού έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,
 • Κατά την επίσκεψη σας στο χώρο της Εταιρείας, συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα εικόνων από τις κάμερες ασφαλείας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης που υπάρχει εγκατεστημένο στο χώρο για την προστασία των αγαθών και της περιουσίας της Επιχείρησης. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης έχει τοποθετηθεί με γνώμονα το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, σε συνάρτηση με την αρχή της αναλογικότητας και σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, την οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα εικόνας συλλέγονται αποθηκεύονται και τηρούνται για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών . Μετά την πάροδο του παραπάνω διαστήματος τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα.

Κατά την εγγραφή σας σε υπηρεσία, που παρέχεται από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε κάποια πεδία καθώς επίσης και να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου (newsletter) σε τακτική βάση, αυτή ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την αποσύρετε και να ασκήσετε το δικαίωμά σας για διαγραφή από τη λίστα των αποδεκτών με τη χρήση της επιλογής απεγγραφής (“unsubscribe from the list”) που περιλαμβάνεται σε όλες τις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες (βλ. παρακάτω αναλυτικά υπό Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης).

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται; 

Συνοπτικά, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, δεδομένα πιστοποίησής σας (σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας), ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.
 • Δεδομένα πληρωμής: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ.
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, «δεδομένα υγείας», όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα περίθαλψης ή φαρμακευτικής αγωγής»), που παρέχονται πάντα και σε κάθε περίπτωση οικειοθελώς από εσάς  κατά την σύναψη και εκτέλεση σύμβασης πώλησης προϊόντων της εταιρείας μας ή κατά την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία μας.

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία; 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς, που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Για ποιους σκοπούς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα; Διαβιβάζονται σε τρίτους;

Η Εταιρεία υπεύθυνα δηλώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τους κάτωθι σκοπούς και δεν θα εκτείνεται πέραν των αναγκαίων για αυτούς ενεργειών:

 • Εκτέλεση Παραγγελίας. Για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας μας, εφ’ όσον τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα έχουν καταχωρηθεί μέσω αυτής.
 • Αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού/ εταιρικά νέα. Για την παροχή πρόσβασης στους καταναλωτές σε εξειδικευμένες πληροφορίες ή προωθητικές ενέργειες και προσφορές που αφορούν στα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
 • Δραστηριότητες Επιστημονικής Πληροφόρησης. Για σκοπούς επικοινωνίας με συνεργάτες και επαγγελματίες υγείας και ενημέρωσης αυτών για δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Έρευνα ικανοποίησης πελατών. Για την προώθηση της πελατειακής σχέσης μας με τους αγοραστές των προϊόντων μας και για την πληρέστερη κατανόηση των αναγκών τους, ώστε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών. Για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, ανάλυσης και διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης και της πρόληψης έναντι απάτης.
 • Προσωποποιημένη ενημέρωση (“profiling”). Για αποστολή προσωποποιημένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. H προσωποποίηση βάσει των αναγκών και των προτιμήσεών σας (“profiling”) προκύπτει από τα στοιχεία που αντλούμε από τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το επάγγελμα, η περιοχή κατοικίας κλπ., ή  βάσει των αποτελεσμάτων τυχόν έρευνας ικανοποίησης πελατών καθώς και βάσει των αγορών που πραγματοποιείτε. Στα ανωτέρω πλαίσια περιλαμβάνεται ειδικότερα και η εξατομίκευση των δραστηριοτήτων/υπηρεσιών Επιστημονικής Πληροφόρησης µέσω αξιολόγησης των αναγκών, προτιμήσεων και επαγγελματικών ενδιαφερόντων επαγγελματιών υγείας.

Η Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, εφόσον έχουμε την νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη. Επίσης απαιτείται να σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους αυτούς επεξεργασίας. Ως αποτέλεσμα, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύννομης επεξεργασίας, όπως ορίζονται στο Άρθρο 6 του Κανονισμού (Νομιμότητα της Επεξεργασίας):

 • Η συναίνεση/συγκατάθεσή σας: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς
 • Εκτέλεση σύμβασης: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση, για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,
 • Έννομη υποχρέωση υπευθύνου επεξεργασίας: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα  ή αρχή επιβολής του νόμου,
 • Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή τρίτου: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,
 • Εκπλήρωση καθήκοντος εκπληρούμενη προς το δημόσιο συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • Εκπλήρωση εννόμου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Η Εταιρεία γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Η B.ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-Κ.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΕ συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο ή από επαγγελματικά πρότυπα. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την διακριτική σας ευχέρεια όταν  παρέχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στη Β.ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-Κ.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός εάν, δια της παρούσας, συναινείτε στη χρήση από την Β.ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-Κ.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο-Ε. αυτών των δεδομένων για τους νόμιμους επιχειρηματικούς  σκοπούς της και εάν συναινείτε στην αποθήκευση αυτών των δεδομένων σε βάσεις δεδομένων της Β.ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-Κ.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΕ. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς την Β.ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-Κ.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΕ είναι, ή θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την  Β.ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-Κ.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΕ .Τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω στην παρούσα.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ίδιας της εταιρείας, της ιστοσελίδας της Εταιρείας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τους εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους της Εταιρείας, για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της εταιρείας  για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και την βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, μόνο αφότου ενημερωθεί ο χρήστης εκ των προτέρων και ληφθεί η συγκατάθεσή του. Οι εν λόγω τρίτοι θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας προς τους πελάτες της, επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας ή για την εκτέλεση της εργασίας τους και έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα; 

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και καταχωρούνται στο εταιρικό σύστημα σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων και σύμφωνα µε τις αρχές δικαίας και νόμιμης επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι αυστηρά απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν και για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία, όπου αυτό ορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης συνυπολογίζει την ανάγκη συμμόρφωσης µε οποιαδήποτε νομική απαίτηση, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων και την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των καταγραφών της Εταιρείας. Ενδέχεται να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας ακόμα και μετά το τέλος των δραστηριοτήτων µας προς εσάς, αλλά µόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων αλλά και την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω. Ενημερώνουμε και τηρούμε τις βάσεις δεδομένων µας έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα σας είναι πάντα σωστά και ακριβή.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Τι μπορώ να κάνω αν έχω κάποιο θέμα με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους και δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν αντίγραφο του τηρουμένου αρχείου των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας.
 • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») δεδομένων που σας αφορούν από τα συστήματα της Εταιρείας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους.
 • Έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το οποίο συνίσταται στο να ζητήσετε να μεταφέρετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει, σε άλλη εταιρεία.
 • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, ήτοι δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ. Στο δικαίωμα σας αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα ενημέρωσης σας κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διατύπωση αντιρρήσεων όταν η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά και δικαίωμα να ζητείται η ανθρώπινη παρέμβαση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Επίσης έχετε το δικαίωμα να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr) και να υποβάλλετε καταγγελία/ δικαστική προσφυγή, εφόσον θεωρείτε ότι τα ανωτέρω δικαιώματά σας παραβιάστηκαν.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Η Β.ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-Κ.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  Ο.Ε.  σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή απεγγραφής, που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@oxygenium.gr Ειδικότερα, αναφορικά με την υπηρεσία λήψης ενημερωτικού δελτίου (newsletter), υπάρχει η δυνατότητα απεγγραφής (“unsubscribe from the list”) ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο (newsletter), ώστε να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση προς την εταιρεία μας, υπόψη του Αρμόδιου Υπεύθυνου Επεξεργασίας, στη διεύθυνση (οδός Μαιανδρου αρ 5 περιοχή Ιλίσια, ΤΚ 11528 ), όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας μας. Επιπροσθέτως, για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/ και για παροχή πληροφοριών, διευκρινήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αρμόδιο Υπεύθυνου Επεξεργασίας είτε τηλεφωνικώς στο 2107242106 είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση  info@oxygenium.gr είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στο 2107242168.

H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματά σας να απαντηθούν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους και μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα σας ενημερώνουμε για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα σας παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (π.χ. έγγραφη επιστολή). Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Τι εφαρμόζεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων; 

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας της κάτω των δεκαέξι (16) ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (γονέα ή κηδεμόνα του), μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης ή μέσω διαδικτύου.

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου; 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της. Ειδικότερα, η παρούσα Πολιτική συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις και τα άρθρα του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την αυστηρή τήρηση των διατάξεων αυτού.